Spiegelinformatie Gepast Gebruik: Inzage in de mate van implementatie van Gepast Gebruik

Op de implementatieagenda staan de door de HLA-MSZ partijen vastgestelde gepast gebruik onderwerpen die geïmplementeerd moeten worden. Daarop staat ook aangegeven voor welke onderwerpen er op dit moment spiegelinformatie beschikbaar is. Via het filter ‘Spiegelinformatie’ kunt u hierop selecteren. U ziet dan welke partij(en) deze spiegelinformatie aanbieden. ZE&GG wil hiermee transparant maken waar de spiegels voor onderwerpen op de implementatieagenda op dit moment beschikbaar zijn.

De aangeboden spiegelinformatie is niet door ZE&GG gecontroleerd of beoordeeld. Wilt u gebruik maken van deze spiegelinformatie? Neem dan contact op met de betreffende aanbieder. Bent u zelf aanbieder van relevante spiegelinformatie en wilt u zorgaanbieders daar via de website van ZE&GG van op de hoogte wilt stellen, neem dan contact op met ZE&GG.

Spiegelinformatie stimuleert kwaliteitsverbetering
Het leveren van zorg waarvan we weten dat deze meerwaarde heeft en het niet leveren van zorg die geen meerwaarde heeft, noemen we gepast gebruik. Het implementeren van kennis over gepast gebruik maakt de zorg continu kwalitatief beter. Het zorgt ervoor dat de collectieve zorguitgaven en de beperkt beschikbare arbeidskrachten in de zorg zo optimaal mogelijk worden ingezet. Spiegelinformatie geeft inzicht in de mate van implementatie van gepast gebruik op basis van bestaande dataregistraties. Zo kunnen zorgaanbieders zien hoe zij presteren: ten opzichte van zichzelf in de tijd, en waar mogelijk ten opzichte van andere zorgaanbieders. Met deze informatie zijn zorgaanbieders beter in staat om, waar nodig, acties te ondernemen om het toepassen van gepast gebruik te bevorderen.

ZE&GG als katalysator: verbreden, verbinden en versnellen.
ZE&GG wil spiegelinformatie beschikbaar stellen. Zowel op landelijk- als op zorgaanbiedersniveau. We maken daarbij gebruik van reeds bestaande dataregistraties. Zo voorkomen we dat de reeds hoge registratiedruk bij zorgverleners verder vergroot wordt. Ons uitgangspunt is om voor zo veel mogelijk onderwerpen die op de implementatieagenda staan, spiegels te ontsluiten of te ontwikkelen. Dat doen we door samen te werken met alle datapartijen in het veld. Die partijen zijn al actief op dit onderwerp, zijn bekend met het werkveld en hebben de expertise in huis om dergelijke data-analyses uit te voeren.

Aanpak verdere ontwikkeling spiegels
Er zijn momenteel een groeiend aantal spiegels over dezelfde onderwerpen van de ZE&GG implementatieagenda in omloop, die ontwikkeld zijn door verschillende partijen (datapartijen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, het Zorginstituut, kwaliteitsregistraties). ZE&GG wil deze spiegels verbinden, verbreden en versnellen. Hieronder de vier niveaus waarop ZE&GG de verdere ontwikkeling van spiegels ter hand wil nemen.

1. Overzicht beschikbare spiegelinformatie: waar en voor welke onderwerpen
ZE&GG inventariseert per onderwerp op de implementatieagenda of er spiegelinformatie beschikbaar is en door wie die informatie ontwikkeld is. Belangrijk punt hierbij is dat deze spiegels vanuit diverse oogpunten en met uiteenlopende methodieken zijn ontwikkeld. Daarom kunnen spiegels voor dezelfde onderwerpen van verschillende datapartijen toch een verschillend beeld geven. De aanbieder van de spiegelinformatie kan een toelichting geven op de context van de spiegel of de mate waarin deze aansluit op het onderwerp van de implementatieagenda. Niettemin krijgen op deze wijze de betreffende zorgverleners en zorgaanbieders wel een beeld van waar ze staan met een bepaald implementatievraagstuk. Deze informatie helpt bij het gesprek hierover en waar nodig kunnen er stappen genomen worden in het toepassen van gepast gebruik.

2. Ontwikkelen eenduidige datadefinitie
Momenteel worden er verschillende datadefinities gehanteerd door verschillende datapartijen. Dat kan discussie opleveren bij het gebruik van spiegelinformatie. ZE&GG wil per onderwerp op de implementatieagenda uniforme datadefinities vaststellen . Daarmee gaan we als programma nu aan de slag. Dit doen we in gezamenlijkheid met (data)partijen die de spiegels ontwikkelen. Door de HLA-partijen zijn Vektis en DHD gekozen om hierbij als landelijke datapartij te ondersteunen. Ook betrekken we bij het definiëren van de datadefinities zowel medische- als data experts vanuit de HLA-partijen. De tabel geeft een overzicht van de spiegels die als eerst ontwikkeld worden.

3. Ontwikkelen van streefwaarde, streeftijd en volgordelijkheid
Hoe weten zorgaanbieders dat de implementatie (voldoende) geslaagd is? En hoeveel tijd moet er ingeruimd worden voor de implementatie? Deze informatie ontbreekt vaak. ZE&GG wil dat dit inzichtelijk wordt per onderwerp op de implementatieagenda. Daarom maken we nu samen met vertegenwoordigers van de HLA-partijen afspraken over streefwaarden, streeftijden en volgordelijkheid. Met een streefwaarde bedoelen we hoever een implementatie op basis van de spiegelinformatie moet zijn gevorderd om te stellen dat er voldoende geïmplementeerd is. De streefwaarde zal zelden op 100 of 0 procent liggen. Gepast gebruik ligt vaak genuanceerd en is geen zwart-wit verhaal (specifieke patiëntengroep, specifiek moment in behandeltraject). Met een streeftijd wordt bedoeld hoe lang partijen verwachten dat implementatie nodig heeft. Tenslotte worden afspraken gemaakt over de volgordelijkheid: op welke wijze en op welk moment mag welke partij gebruik maken van de ontwikkelde spiegelinformatie.

4. Landelijke implementatiemonitor
Tot slot ontwikkelt ZE&GG momenteel samen met DHD en Vektis een landelijke implementatiemonitor. Daarmee houden we op landelijk niveau zicht op het totale verloop van implementatie van de gepast gebruik onderwerpen die op de implementatieagenda staan. De uniforme datadefinitie en de streefwaarde, streeftijd en volgordelijkheid vormen hiervoor de basis.

Te ontwikkelen Spiegels

De tabel (in download beschikbaar onderaan deze pagina) geeft een overzicht van de onderwerpen waarvoor ZE&GG als eerste uniforme datadefinities gaat ontwikkelen. Voor deze onderwerpen worden ook afspraken over streefwaarden, streeftijden en volgordelijkheid gemaakt.  Dit brengt ons uiteindelijk tot een eenduidig overzicht van deze spiegelinformatie.

Overzicht van de te ontwikkelen Uniforme Data Definities bij de spiegelinformatie van verschillende aanbieders.

Overzicht te ontwikkelen uniforme data definities

.vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet 20.46KB

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via