Veelgestelde vragen: Implementatieagenda

Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen met betrekking tot de implementatieagenda. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Voor wie is de implementatieagenda bedoeld?
De implementatieagenda is bedoeld voor alle partijen in de medisch specialistische zorg. Het geeft een overzicht van bestaande kennis over gepast gebruik zoals die door verschillende HLA-partijen is samengesteld. De agenda is te vinden onder ‘Zelf aan de slag’ op onze website of direct hier online te raadplegen. Het is mogelijk om de agenda in zijn totaliteit te downloaden of om een selectie te downloaden aan de hand van een aantal filters, zoals initiatief, specialisme, type interventie, landelijk of lokaal.

Wat is het doel van de agenda en wat is er nieuw aan?
Veel verschillende partijen hebben vastgesteld wat gepast gebruik van medisch specialistische zorg is. Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) heeft dit in kaart gebracht en de verschillende initiatieven gebundeld in de implementatieagenda. Het biedt een overzicht van kennis over gepast gebruik waarvan alle partijen van het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische-zorg (HLA-MSZ) hebben gezegd dat die haar weg moet vinden naar de dagelijkse klinische praktijk. Zorgaanbieders (ziekenhuizen en zelfstandige klinieken) en zorgprofessionals (artsen en verpleegkundigen) kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al vertaald is naar de dagelijkse praktijk en waar nog verbeterpotentieel ligt. Vervolgens kunnen zij in gesprek met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Met welke onderwerpen van de implementatieagenda als eerste gestart wordt bijvoorbeeld, wat daarvoor nodig is, hoe men elkaar kan helpen en hoe monitoring plaatsvindt. ZE&GG gaat in de nabije toekomst het implementeren faciliteren en monitoren aan de hand van spiegelinformatie en een online implementatieplatform.

Hoe is de lijst tot stand gekomen (proces)? Welke criteria zijn gevolgd?
Veel verschillende partijen hebben los van elkaar en volgens hun eigen proces vastgesteld wat gepast gebruik van medisch specialistische zorg is. Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) heeft dit in kaart gebracht en de verschillende initiatieven gebundeld in de implementatieagenda. De implementatieagenda bevat wetenschappelijk onderbouwde kennis rondom gepast gebruik binnen bestaande medisch specialistische zorg.

Welke initiatieven hebben bijgedragen aan de implementatieagenda?
Op de implementatieagenda zijn wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen te vinden vanuit verschillende initiatieven, te weten:

  • De verstandige keuzes van de FMS
  • De “Beter Laten” onderwerpen van de V&VN
  • De Zinnige Zorg verbetersignalementen van het Zorginstituut
  • De uitkomsten uit ZonMw Doelmatigheidsonderzoek die opgenomen zijn in de richtlijnen van de FMS
  • De landelijke opschalingsprojecten van het Doen of Laten? programma van het Citrienfonds van de NFU

Gaat iedereen hier nu morgen mee aan de slag?
Het is belangrijk om te weten dat implementatie niet gemakkelijk is. Het vraagt vaak om substantiële wijzigingen in hoe de zorg op dit moment geleverd wordt. Soms moet zorg op een andere manier geleverd worden en soms moeten dingen worden gelaten die al jaren standaard zijn. Daarvoor is het nodig om vooral samen aan de slag te gaan met de verandering, te ontdekken waar de belemmeringen liggen, deze te benoemen en dan samen op te lossen. Geen discussie over het ‘wat’, maar een gesprek over het ‘hoe’. Het is daarbij belangrijk dat partijen elkaar helpen om de verandering mogelijk te maken. Niet alle partijen zullen direct met alle onderwerpen aan de slag gaan. Vanuit ZE&GG gaan we werken met koplopers (zorgaanbieders, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, samenwerkingsverbanden en netwerken) die aan de slag willen met de implementatieagenda en die hun ervaringen willen delen en willen leren van elkaar.

Gaan zorgverzekeraars hier al op inkopen?
De verandering die gepaard gaat met het implementeren van kennis over welke zorg voor welke patiënt op welk moment het meest gepast is kan grote impact hebben op de zorg voor patiënten, het zorgproces en de financiën van een zorgaanbieder. Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars samenwerken om implementatie mogelijk te maken. Zij zullen samen aan de hand van de implementatieagenda het gesprek moeten aangaan en bepalen met welke onderwerpen van de implementatieagenda als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is, hoe zij elkaar kunnen helpen en hoe monitoring plaatsvindt. Hiermee kunnen zij onderling afspraken maken over de implementatie en wat daarvoor nodig is.

Hoe kunnen wij hulp van ZE&GG inschakelen?
ZE&GG gaat de voortgang van de implementatie inzichtelijk maken en monitoren middels spiegelinformatie. Dit zal in eerste instantie gebeuren voor een beperkt aantal onderwerpen waarvoor het relatief makkelijk is om uit bestaande registraties spiegelinformatie te genereren. Naar verwachting zal de eerste spiegelinformatie in de zomer van 2020 beschikbaar zijn. Deze informatie maakt inzichtelijk waar de kennis al wel en waar de kennis (nog) niet is geïmplementeerd. Dit vormt de objectieve basis om gezamenlijk de implementatie te versnellen. Daarnaast werkt ZE&GG aan een online implementatieplatform, waarop alle bestaande én nog te ontwikkelen implementatiekennis en -instrumenten bij elkaar zullen komen. Dit zal ook de plek zijn waar partijen met elkaar kunnen delen wat wel en wat niet werkt, welke onderwerpen uit de agenda voldoende duidelijk en concreet zijn en tegen welke belemmeringen zijn aanlopen in de praktijk.

Hoe kunnen wij onze implementatiekennis delen?
We willen zoveel mogelijk gebruik maken van reeds bestaande kennis. Implementatiekennis kan in de nabije toekomst gedeeld worden op het online implementatieplatform dat ZE&GG aan het ontwikkelen is. Wilt u als koploper meedoen met het programma ZE&GG? Neem dan contact met ons op (zie contactgegevens website).

Hoe blijven we op de hoogte van updates van de implementatieagenda?
De implementatieagenda wordt online geüpdatet. De meest recente versie is te vinden op onze website. Zodra er een update is communiceren we dat onder andere via onze nieuwsbrief. U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief van ZE&GG. Inschrijven kan via de website (onderaan de pagina).

Onze zorgevaluatie staat niet op de lijst, hoe kan dat?
Het onder “Hoe is de implementatieagenda tot stand gekomen” beschreven proces heeft geleid tot de huidige onderwerpen op de agenda. Het is nadrukkelijk een levend document, waar onderwerpen zullen in- en uitstromen. Voor nu biedt het de basis voor partijen om samen mee aan de slag te gaan. Heeft u een voorbeeld dat voldoet aan de huidige criteria (MSZ, bestaande zorg, opgenomen in richtlijn) maar nog niet op de huidige implementatieagenda staat? Neem dan contact met ons op (zie contactgegevens website).

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via