Samen aan de slag met zorgevaluatie

Negen nieuwe zorgevaluatie projecten van start en zeven lopende projecten krijgen extra zetje van Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

De HLA-partijen, vertegenwoordigd in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), hebben vorig jaar, in samenwerking met ZonMw, een gerichte subsidieronde voor zorgevaluatie uitgezet. Doel hiervan was om een extra impuls aan het veld te geven om aan de slag te gaan met zorgevaluaties op de thema’s Diagnostiek en Follow up/nazorg. Partijen verwachten dat op deze thema’s grote kwaliteitswinst en kostenbesparing te realiseren is. De subsidieoproep leverde maar liefst 101 projectideeën op. Negen projecten zijn uiteindelijk geselecteerd op basis van kwaliteit en relevantie. Alle projecten gaan nog dit jaar van start.

Begin gemaakt gezamenlijke handelingsagenda

Tijdens een diagnose- en follow-up traject moeten steeds keuzes gemaakt worden. Zowel artsen als patiënten willen de best passende optie kiezen, maar een goede wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt vaak. Diagnostiek en follow-up kunnen zekerheid geven, maar brengen ook spanning met zich mee en kunnen belastend zijn, daarom is het van belang te weten wanneer en hoe ze van toegevoegde waarde zijn. De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven gestart om kennisvragen met betrekking tot de effectiviteit van medisch-specialistische en verpleegkundige zorg te identificeren. De wetenschappelijke verenigingen van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) lopen hierin voorop. Zij, maar ook de andere HLA-partijen maken eigen kennisagenda’s met kennisvragen die volgens hen nader onderzocht moeten worden. ZE&GG wil de beweging die in gang is gezet om kennisvragen te agenderen voortzetten naar een beweging die de hele kwaliteitscirkel omvat: kennisvragen gezamenlijk prioriteren, zorgevaluaties uitvoeren om de vragen te beantwoorden en de uitkomsten implementeren in de dagelijkse klinische praktijk. Zo ontstaat een gezamenlijke handelingsagenda van alle HLA-partijen, vertegenwoordigd in ZE&GG. De gehonoreerde projecten zijn daarvan de start.

Gehonoreerde subsidieprojecten

Van de 101 ingediende projectvoorstellen zijn er uiteindelijk 23 aanvragen uitgewerkt. De HLA partijen hebben gezamenlijk advies uitgebracht aan ZonMw over de relevantie en de rangordening van de aanvragen op basis van de relevantiecriteria. ZonMw heeft daarnaast beoordeeld of de aanvragen van voldoende kwaliteit waren. De volgende projecten zijn gehonoreerd:

Gehonoreerde subsidieprojecten inclusieversneller

Het includeren van patiënten verloopt bij zorgevaluaties vaak moeizaam. Daarom zet ZE&GG bij de start van alle nieuwe zorgevaluaties hier extra op in.  Zo is een goede samenwerking met patiënten bij het opzetten van zorgevaluaties van groot belang. Door de voor hen relevante uitkomstmaten mee te nemen in het onderzoek, leidt dit tot resultaten die ook daadwerkelijk relevant zijn voor patiënten. Daarnaast gaat ZE&GG zeven reeds lopende en zeer relevante zorgevaluaties een extra financiële impuls geven om zo bij te dragen aan het vlottrekken van de inclusie en daarmee het sneller afronden van de studie. Voor deze subsidie kwamen studies vanuit Leading the Change (LtC), Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet-Effectieve Zorg (SEENEZ) en Kwaliteit en Doelmatigheid (K&D) in aanmerking. De volgende lopende studies ontvangen subsidie om het includeren te versnellen:

  • TOF-zorgevaluatie (Three or Five), onderzoekt of een embryo het beste op de derde dag of de vijfde dag van de embryonale ontwikkeling kan worden teruggeplaatst in de baarmoeder
  • TANGO-DM zorgevaluatieonderzoek hoe milde zwangerschapsdiabetes het best behandeld kan worden
  • DOMESTICO vergelijkt thuisdialyse met dialyse in het ziekenhuis met betrekking tot de kwaliteit van leven voor nierpatiënten
  • GERSOC-studie; leidt het invoeren van een geriatrische screening bij patiënten van 70 jaar of ouder met eierstokkanker tot meer afgemaakte behandelingen in deze patiëntengroep
  • DISTRICTS, vergelijkt twee bestaande behandelstrategieën bij carpaletunnelsyndroom (beknelling van de handzenuw): direct opereren of een injectie met ontstekingsremmer
  • APOLLO trial: Vergelijking van twee chirurgische benaderingen bij behandeling van een heupfractuur
  • DART studie onderzoekt wat de beste behandeling is voor polsbreuken bij mensen boven de 65: opereren of gips

Per studie is op de website van ZonMw, naast projectomschrijvingen, ook informatie te vinden hoe projecten het includeren gaan versnellen. Ronde 2 van de inclusieversneller loopt inmiddels en is alleen op uitnodiging.

Wetenschappelijke verenigingen
ZE&GG faciliteert ook de inclusie van patiënten in alle lopende zorgevaluaties in brede zin. Zo blijkt een enthousiasmerende actieve rol van de wetenschappelijke verenigingen (WVen) heel belangrijk voor het snel uitvoeren van de studies. Met de FMS werkt ZE&GG daarom actief aan plannen om de WVen meer te betrekken bij zorgevaluaties. Ook werkt ZE&GG aan de inclusiemonitor, een digitaal dashboard waarmee men realtime inzicht heeft in het aantal lopende zorgevaluaties, welke zorgaanbieders participeren en het aantal inclusies per zorgaanbieder. Een eerste versie van de inclusiemonitor is dit najaar beschikbaar en gaat door alle HLA-partijen gebruikt worden om inclusies te stimuleren.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via