Implementatieagenda gepast gebruik

Veel verschillende partijen hebben vastgesteld wat gepast gebruik van medische zorg is. Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) heeft dit in kaart gebracht en de verschillende initiatieven gebundeld in de implementatieagenda. Deze kennis moet haar weg vinden naar de dagelijkse klinische praktijk. Dit is in lijn met de afspraken van het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische Zorg (HLA-MSZ).

#Hoedan?
Zorgaanbieders en zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) kunnen aan de hand van de implementatieagenda inventariseren welke kennis bij hen al vertaald is naar de dagelijkse praktijk en waar nog verbeteringen liggen. Vervolgens kunnen zij in gesprek met zorgverzekeraars afspraken maken over de implementatie. Zoals met welke onderwerpen van de implementatieagenda als eerste gestart wordt, wat daarvoor nodig is, hoe zij elkaar kunnen helpen en hoe monitoring plaatsvindt. ZE&GG gaat het implementeren faciliteren en monitoren aan de hand van spiegelinformatie en een online implementatieplatform. Daarnaast analyseert ZE&GG wat wel en wat niet werkt, of alle kennis over gepast gebruik voldoende duidelijk en concreet is, en tegen welke belemmeringen partijen aanlopen bij de implementatie. Deze belemmeringen zullen de ZE&GG partijen dan gezamenlijk weg moeten nemen, zodat de patiënt kan rekenen op de bewezen beste zorg.

Raadplegen implementatieagenda
Op de onderstaande implementatieagenda staan ruim 100 onderwerpen over gepast gebruik die geïmplementeerd kunnen worden. De agenda is opgesteld door patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, overheid én verzekeraars die samenwerken in het programma ZE&GG. Per onderwerp staat omschreven om welke verbetering het gaat. Vervolgens staat vermeld waar meer informatie te vinden is, zoals een richtlijn, de website van een wetenschappelijke vereniging of een verbetersignalement van het Zorginstituut. Uiteraard zijn er onderwerpen waarvoor de verantwoordelijkheid op landelijk niveau bij één of meer organisaties ligt. Een voorbeeld is het actualiseren van richtlijnen, wat aan de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen is. Bij lokale initiatieven kunnen individuele zorgaanbieders mogelijk wel behoefte hebben aan ondersteuning, van hun eigen of een andere koepel. Samenwerking is ook hierbij van groot belang. Tenslotte staat aangegeven voor welke onderwerpen er op dit moment spiegelinformatie beschikbaar is. Via het filter ‘Spiegelinformatie’ kunt u hierop selecteren. Op deze pagina vindt u meer informatie over spiegelinformatie.

Op de hoogte blijven?
Altijd de meest actuele versie van de implementatieagenda tot uw beschikking? Via de nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte. Inschrijven kan onderaan deze webpagina.

Filter op Wis alle filters
Specialisme
Initiatief
Spiegelinformatie
Het spiegelinformatie-filter geeft op hoofdonderwerp aan of er spiegelinformatie is. Verschijnen er meer dan 1 sub onderwerp (groene vinkjes) dan zijn hier niet automatisch allemaal spiegels voor beschikbaar. Dit detailniveau vindt u terug in de Excel (download). Neem contact op met de desbetreffende partij(en) over toegang tot de spiegelinformatie.

Individual risk assessment for prostate cancer: an impact analysis

 • Het gebruik van de PSA test moet niet worden aangemoedigd bij asymptomatische mannen. Echter een goed geïnformeerde man, geschikt voor vroegopsporing naar prostaatcarcinoom moet, op verzoek, toegang hebben tot een PSA test en eventuele aanvullende diagnostiek.

  (Oncologie, urologie) (Screening, diagnostiek)
 • Voor mannen (vanaf 50 jaar) met een PSA waarde beneden de 3.0 ng/mL is, afhankelijk van andere risicofactoren een prostaatbiopsie niet geïndiceerd.

  (Oncologie, urologie) (Screening, diagnostiek)
 • Bij mannen (vanaf 50 jaar) met een PSA waarde tussen de 2.0-2.9 ng/mL is een herhaling van de PSA test binnen 1-2 jaar aan te bevelen. Hertesten bij mannen met een PSA <2.0 ng/mL kan, afhankelijk van andere risicofactoren, 4 tot 8 jaar uitgesteld worden.

  (Oncologie, urologie) (Screening, diagnostiek)
 • Bij iedere patiënt dient de familie anamnese te worden afgenomen. Als er op basis van de familie anamnese aanwijzingen zijn voor erfelijk prostaatcarcinoom dan wordt periodiek onderzoek verricht volgens de adviezen van de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren.

  (Oncologie, urologie) (Screening, diagnostiek)
Meer informatie Zie richtlijn

Laparoscopic peritoneal lavage or resection for generalised peritonitis for perforated diverticulitis: a nationwide multicenter randomised trial

 • Overweeg bij een patiënt met purulente peritonitis door diverticulitis laparoscopische lavage te verrichten als alternatief voor een sigmoïdresectie maar weeg hierbij de klinische conditie, patiëntkarakteristieken, expertise van de operateur en patiëntvoorkeuren over gewenste uitkomsten mee; meer reïnterventies en morbiditeit op korte termijn; minder re-operaties, minder stoma’s en lagere kosten op lange termijn.

  (Heelkunde, MDL) (Behandeling)
 • Overweeg om bij het verrichten van laparoscopische lavage het infiltraat niet te verwijderen of in grote mate te manipuleren om te voorkomen dat een gedekte perforatie alsnog een vrije perforatie wordt.

  (Heelkunde, MDL) (Behandeling)
Meer informatie Zie richtlijn

Trastuzumab en taxanen in de behandeling van gemetastaseerd borstkanker

 • Eerste lijn:

  • Patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde ziekte dienen in de eerste lijn te worden behandeld met de combinatie van trastuzumab, pertuzumab én docetaxel. Bij intolerantie voor docetaxel kan wekelijks paclitaxel een alternatief zijn. Na het afronden van de chemotherapie dient de behandeling met anti-HER2 behandeling gecontinueerd te worden.
  • Overweeg bij patiënten met ER+HER2+ gemetastaseerde ziekte anti-HER2 behandeling plus endocriene therapie. Overweeg alleen endocriene therapie in het geval van bijzondere omstandigheden zoals contra-indicaties voor chemotherapie, geringe tumorload en/of een traag ziektebeloop.
  (Interne, radiotherapie, oncologie) (Behandeling)
 • Tweede lijn:

  • Patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde ziekte kunnen in de tweede lijn, of binnen 6 maanden na afgeronde adjuvante anti-HER2 behandeling worden behandeld met T-DM1.
  • Bij progressie onder trastuzumab wordt het voortzetten van anti-HER2 behandeling met trastuzumab in combinatie met een vervolgbehandeling geadviseerd.
  (Interne, radiotherapie, oncologie) (Behandeling)
 • Derde en latere lijnen: Behandelopties in latere lijnen met anti-HER2 behandeling zijn:

  • Een combinatie van single agent chemotherapie met trastuzumab.
  • Een combinatie van endocriene behandeling met trastuzumab.
  • De combinatie van lapatinib met capecitabine.

  De optimale volgorde van mogelijke anti-HER2 behandelingen is niet bekend.

  De behandeling van hersenmetastasen van HER2-positieve gemetastaseerde ziekte hangt af van factoren als de performance score, het aantal hersenmetastasen, voorbehandeling en symptomen. Wegens het ontbreken van studies kunnen er geen strikte aanbevelingen gegeven worden. Bij een beperkt aantal hersenmetastasen wordt bespreking van het behandelplan in een multidisciplinair neuro-oncologie overleg aanbevolen.

  De optimale behandelduur van anti-HER2 behandelingen bij HER2-positieve gemetastaseerde ziekte na het bereiken van een (al dan niet pathologische) complete respons is niet bekend.

  De keuze van therapie voor HER2-positieve gemetastaseerde ziekte wordt gemaakt op grond van diverse factoren waaronder voorbehandelingen, eerdere respons, bijwerkingen en kwaliteit van leven een rol spelen. De keuze dient geïndividualiseerd en in nauw overleg met patiënt genomen te worden.

  (Interne, radiotherapie, oncologie) (Behandeling)
Meer informatie Zie richtlijn

A multicenter randomized clinical trial investigating the cost-effectiveness of treatment strategies with or without antibiotics for uncomplicated acute diverticulitis (DIABOLA trial)

 • Behandel patiënten met ongecompliceerde acute diverticulitis (Hinchey 1) niet routinematig met antibiotica.

  (Heelkunde, MDL) (Behandeling)
Meer informatie Zie richtlijn

An independent prospective randomised controlled trial comparing the efficacy and cost effectiveness of infliximab and etanercept in 'high need' patients with moderate to severe chronic plaque type psoriasis

 • Etanercept wordt aanbevolen als inductietherapie voor chronische plaque type psoriasis. ↑↑ (Sterkte van de aanbeveling).

  (Dermatologie) (Behandeling)
 • Etanercept wordt aanbevolen als langetermijntherapie voor chronische plaque type psoriasis. De bijwerkingen op lange termijn zijn vergelijkbaar met inductietherapie. ↑↑ (Sterkte van de aanbeveling).

  (Dermatologie) (Behandeling)
Meer informatie Zie richtlijn

Gebruik een urineopvangzak na afkoppeling niet opnieuw

 • Sluit een eenmaal afgekoppelde urineopvangzak niet meer aan.

  (Verpleegkunde, zorgaanbieder breed) (Hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Gebruik geen condoomkatheter bij wondjes

 • Gebruik geen condoomkatheter bij wondjes in het gebied van de condoomschacht.

  (Verpleegkunde, zorgaanbieder breed) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Gebruik geen desinfectantia bij de dagelijkse verzorging van een urethrale katheter

 • Verzorg (een cliënt met) een urethrale katheter door dagelijkse hygiënische verzorging van de uitwendige genitaliën met water (en pH-neutrale zeep) (, gebruik geen desinfectantia. Motivatie: het gebruik van desinfectantia bij de dagelijkse verzorging is niet effectief.

  (Verpleegkunde, zorgaanbieder breed) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Gebruik geen vrijheidsbeperkende maatregelen bij kinderen met traumatisch hersenletsel

 • Uitgangspunt is dat vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg in principe niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor het kind of de jongere met traumatisch hersenletsel of zijn omgeving (dus: ‘nee, tenzij’). Toepassing kan alleen na multidisciplinair overleg (MDO) en in overleg met de jongere.

  (Verpleegkunde, kindergeneeskunde, intensive care, neurologie) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Gebruik geen zeep, verzorgend wassen product of desinfectans voor dagelijkse reiniging van suprapubische katheter

 • Verzorg de insteekplaats van een suprapubische katheter als volgt: – Dagelijkse reiniging met water. – Gebruik alleen verbandmiddelen in geval van wondvocht/afscheiding en breng deze aseptisch aan. Toelichting: gebruik geen zeep, verzorgend wassen product of een desinfectans voor de dagelijkse reiniging.

  (Verpleegkunde, zorgaanbieder breed) (Behandeling, hulpmiddelen)
Zie richtlijn

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt automatisch updates.

Volg Zorgevaluatie en Gepast Gebruik via